Skola, förskola etc - enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, anmälan

LÄS MER

Gällande regler:
Den som avser att driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola ska anmäla verksamheten till Miljö- och byggnadsnämnden minst sex veckor innan verksamheten startar. (38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Om en verksamhetsutövare tar över en befintlig undervisningsverksamhet ska den nya verksamhetsutövaren snarast möjligt upplysa Miljö- och byggnadsnämnden om det (32 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Rekommendationer

  • Minst en toalett per 15 barn bör finnas utöver personaltoaletter.
  • Den ekvivalenta ljudnivån från fasta installationer i lokalen, t ex ventilation, bör inte överstiga 30 dBA.
  • I lokalernas olika rum bör luftflödet inte understiga 7 l/s per person. Dessutom ska 0,35 l/s per m2 golvarea tillföras.
  • För att minska risken för tillväxt av bakterier i vattenledningarna, t ex legionellabakterier, är det viktigt att varmvattnet i ledningar och tappställen har rätt temperatur. Varmvattentemperaturen vid handfat och duschar ska vara minst 50 °C och högst 60 °C. I beredare och ackumulatorer ska varmvattnet minst hålla 60 °C. Tappställen för barns handtvätt kan ha en lägre temperatur pga skållningsrisken. Om varmvattnet ska hålla en lägre temperatur än 50 °C är det mycket viktigt att nedregleringen utförts på ett korrekt sätt. Duschar som används av förskolebarn ska kunna spärras vid 38 °C. Mer information finns på Boverkets hemsida, www.boverket.se
  • Lokalerna ska ha bra dagsljusförhållanden och fönster bör utformas så att barn har möjlighet att se ut. Fönsterytan bör vara minst 10 % av golvytan i rum där barnen vistas stadigvarande. Källarlokaler är därmed olämpliga för barnomsorg.
  • Enligt Boverket bör den totala storleken på friytan överstiga 3000 m2 och friytan per barn bör vara 40 m2 per barn i förskolan och 30 m2 per barn i grundskolan.

Avgift

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken Bilaga 2 enligt 38 § FMH. Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://toreboda.se/Toreboda-kommun/Kommun--politik/Styrdokument-och-riktlinjer/Avgifter-och-taxor.html