Hygienverksamhet, anmälan

LÄS MER

Gällande regler
Den som avser att driva verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg anmäla verksamheten till Miljö- och byggnadsnämnden minst sex veckor innan verksamheten startar. (38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Om en verksamhetsutövare tar över en befintlig anmälningspliktig hygienverksamhet ska den nya verksamhetsutövaren snarast möjligt upplysa Miljö- och byggnadsnämnden om det (32 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Anmälan ska signeras av bolagets firmatecknare!

Vad händer när jag har anmält?
Du får återkoppling från Verksamhet miljö och bygg inom sju dagar från dagen vi tagit emot din anmälan.  Då får du besked om vem som är handläggare för ditt ärende. Inom 15 arbetsdagar kommer du få veta om du behöver komplettera din anmälan. Om vi inte behöver någon kompletterande information från dig så kommer vi istället kontakta dig för att boka ett besök. Vi beslutar i ditt ärende inom tre veckor från det att vi har kompletta handlingar.

Avgift

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken Bilaga 2 enligt 38 § FMH. Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://toreboda.se/Toreboda-kommun/Kommun--politik/Styrdokument-och-riktlinjer/Avgifter-och-taxor.html

Viktigt att tänka på innan du startar din verksamhet

Du som ska starta en verksamhet ska ha kunskap inom miljöbalken och de risker som är förknippade med just din verksamhet.

Du kan hitta mer information om risker i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet, samt på Socialstyrelsens hemsida.

Blankett för utskrift hittar du här: Blankett

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt Bank-Id