Värmepump installation, anmälan

LÄS MER

Aktuell lagstiftning: 17 § Miljöbalken SFS 1998:899. Anmälningsplikten gäller för värmepumpar för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen.

Det är alltid den sökande (fastighetsägaren) som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in. Du kan själv välja hur du vill göra anmälan. Välj mellan följande alternativ: 

► Alternativ 1 

  • Installatören påbörjar anmälan och överlåter ärendet till den sökande som slutför anmälan. Installatören anger de uppgifter som är riktade till installatör/borrfirma och som kräver fackkunskap. När installatören gjort sin del av anmälan skickar installatören en länk till den sökande. Den sökande kompletterar anmälan via länken genom att logga in med BankID. 

► Alternativ 2 

  • Sökande loggar in med BankID och anger alla uppgifter i anmälan, även frågorna som är riktade till installatör/borrfirma. Det rekommenderas att den sökande får detaljerad hjälp från en certifierad borrfirma.

För installation av luftvärmepump behöver du varken söka tillstånd eller göra en anmälan.

Anmälan/ansökan ska inlämnas i god tid innan installationen. Du måste invänta ett beslut/tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden innan du påbörjar arbetet . Tänk på att läsa igenom villkoren i beslutet ordentligt. Låt också din installatör läsa beslutet.

Samråd med grannar
Grannar bör också informeras eftersom de kan ha synpunkter på placeringen exempelvis i förhållande till egna planerade energibrunnar, vattentäkter eller avloppsanläggningar.

Krav vid installation och borrning
Kommunen ställer krav på att installationer ska uppfylla särskilda kriterier. Kriterierna är framtagna av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Kriterierna ställer bland annat krav på borrutrustning, brunnens utformning (till exempel foderrör) och kollektornedsättning i borrhålet. Krav  ställs även på att vatten med uppslammat borrkax (det material som kommer upp till markytan i samband med borrning) ska tas om hand, så att inte olägenheter eller igensättning av dagbrunnen uppstår. Läs mer i Bilaga 1 Normbrunn 2016 som du kan hämta under Blanketter.

Miljösanktionsavgift 
Att installera en värmepump utan tillstånd är olagligt och förenat med en miljösanktionsavgift samt ytterligare avgifter för miljö- och byggnadsnämndens handläggning av detta.

Mer än tio kilo köldmedium
Om din värmepumpanläggning innehåller mer än tio kilo köldmedium så omfattas du av regler för bland annat anmälningsplikt, årlig kontroll och rapportering.

OBS!

  • Situationsplan ska bifogas. Av situationsplanen ska framgå:

1. byggnaden där värmepumpen är placerad

2. byggnadens fastighetsgränser

3. borrhål med dess beteckning eller kollektorslangens placering

4. närliggande dricksvattenbrunnars och andra energibrunnars placering

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken Bilaga 1 under rubriken "Hälsoskydd enl. 9 kap Miljöbalken." Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://toreboda.se/Toreboda-kommun/Kommun--politik/Kommunal-forfattningssamling

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Situationsplan
  • Uppgifter om värmepumpen och installationen