Övergripande information om personuppgiftsbehandling

Här hittar du övergripande information om varför och hur dina personuppgifter behandlas. Mer detaljerad information finns också för varje e-tjänst.

Varför behandlar kommunen dina personuppgifter? 

Att behandla dina personuppgifter är nödvändigt för att kunna handlägga ditt ärende. Om du inte anger de uppgifter som efterfrågas kan följden bli att ärendet inte kan handläggas. 

Personuppgifter får bara samlas in för särskilt angivna syften och får sedan inte användas för helt andra syften. För att behandla personuppgifter ska det finnas stöd i lag eller avtal, det vill säga en rättslig grund. Exempel på laglig grund när personuppgifter får behandlas är, för att fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Den rättsliga grunden anges på startsidan på respektive e-tjänst.

Vilka personuppgifter behandlas?

De uppgifter du lämnar behandlas. Det kan röra sig om sådant som namn, kontaktuppgifter, inkomst, barn, fastighetsinnehav med mera. I vissa fall kan uppgifter behöva hämtas från andra organisationer för att ditt ärende ska kunna hanteras.

Under Mina sidor i fliken ”Mina ärenden” visas en historik över dina pågående och sedan tidigare inskickade ärenden. Dina personuppgifter kan förekomma bland dessa ärenden. Kommunen tillhandahåller denna tjänst som en service till dig som medborgare eller företagare. Om du vill ta bort dessa ärenden ombeds du ta kontakt med den ansvarige för respektive e-tjänst. Kontaktuppgifter hittar du på e-tjänstens första sida.

Vilka delas uppgifterna med?

Endast personal som arbetar med din ärendetyp får ta del av uppgifterna. Om du exempelvis ansöker om bygglov är det personer som arbetar med dessa frågor som har möjlighet att ta del av informationen medan det endast är biståndshandläggare som hanterar ansökningar om ekonomiskt bistånd.

Uppgifterna delas endast med någon annan organisation om det är nödvändigt för att kunna handlägga ärendet. På startsidan för respektive e-tjänst anges om så är fallet.

Företaget Nordic Peak levererar den IT-plattform som används för alla e-tjänster. De utgör ett så kallat personuppgiftsbiträde till kommunen. Ett särskilt avtal mellan kommunen och Nordic Peak reglerar noggrant hur de ska hantera personuppgifter.

Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Men före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifter som kan vara belagda med sekretess är exempelvis sådana som rör din hälsa. 

Hur länge sparas uppgifterna?

När personuppgifterna inte längre behövs för det syfte som de en gång samlades in för och det heller inte finns några krav på kommunen att fortsatt spara uppgifterna ska de raderas eller arkiveras. På startsidan för respektive e-tjänst anges mer specifik information.

Har du frågor om eller synpunkter på personuppgiftsbehandling?

Kommunen har ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kontrollerar bland annat att kommunen följer dataskyddsförordning och annan lagstiftning på området. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för de som är registrerade, det vill säga de medborgare och företag vars personuppgifter kommunen behandlar. Du når kommunens dataskyddsombud via e-postadressen dataskyddsombud@mariestad.sedataskyddsombud@toreboda.se eller dataskyddsombud@gullspang.se beroende på vilken kommun du tillhör. Dataskyddsombudet kan till exempel kontaktas om du har klagomål på hur kommunen behandlar dina personuppgifter.

Du kan också välja att skicka synpunkter till myndigheten IMY, Integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, är tillsynsmyndighet för hur myndigheter, företag och andra organisationer behandlar personuppgifter.