Skolskjuts, ansökan

LÄS MER

Elever boende i Törebodas tätort, detaljplanelagt område och som går i skola i någon av Törebodas tätortsskolor är inte berättigade till skolskjuts.

För att en elev folkbokförd i Töreboda kommun ska vara berättigad till skolskjuts till och från skola inom Töreboda kommun ska väglängden, mätt efter den kortaste användbara vägen (gång-, cykel- eller bilväg) mellan hem-skola eller hem-hållplats, vara minst 2,0 km för elev i förskoleklass till åk 3 och 3,0 km för elev i åk 4 till åk 9. I dessa fall behöver ansökan om skjulskjuts inte skickas in.

Blanketten ansökan om skolskjuts används

  • Då sökande vill åberopa särskilda trafikförhållanden eller elevs funktionsnedsättning. Vid funktionsnedsättning bifogas läkarutlåtande.
  • Då sökande vill åberopa annan orsak, exempelvis val av annan skola inom Töreboda kommun.
  • Vid växelvis boende. Båda vårdnadshavarna ska då skriva under ansökan.

Förnyad ansökan görs inför nytt läsår. Om de förhållanden som beslutet grundar sig på förändras, upphör beslutet att gälla från det datumet förändringen skett. Mer om vilka regler och riktlinjer som gäller för skolskjutsar inom Töreboda kommun hittar du i Regler och riktlinjer.

Ansökan ska skickas till:
Trafikhandläggare
Box 83
545 22 TÖREBODA

 

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Läkarutlåtande vid ansökan av skolskjuts för elev med funktionsnedsättning.
  • Båda vårdnadshavarnas underskrift av ansökan om skolskjuts vid växelvis boende.